• 109

  Ulaglarymyz bilen 109 ýurt we sebit eýeleýär

 • 21,800,000

  Dünýäde 20 milliondan gowrak maşgala Huaihai brendiniň täsirinde

 • 6

  Awtoulaglaryň has gowy çözgüdini üpjün edýän 6 sany daşary ýurt önümçilik bazasy.

HUAIHAI wakalary

 • Q7C

  Huaihai ýük tigir 【Q7C】

  Brightokary ýagtylykly faralar, takmynan 50 metr uzaklykda yşyklandyryp bilýän lighting gijelerine aýdyň sürüş görüşini we has ygtybarly münmegi üpjün edýän dürli gurşaw gurşawyny üpjün edýär.Bir bitewi φ43 pru springina amortizatory tutuş ulagyň amortizator täsirini ep-esli gowulandyrýar we ulaldylan rul rul, sürmek wagtynda öňdäki amortizatory has ygtybarly we aňsatlaşdyrýar.“Zongshen” 200cc suw bilen sowadylan hereketlendiriji klimata güýçli uýgunlaşma aýratynlyklaryna eýe ...
 • 2-nji sorag

  Huaihai Moto Taksi 【Q2N】

  “Hawkeye” stili bilen enjamlaşdyrylan öň gapagyň ajaýyp görnüşi.Çydamly PVX örtükli tarpul bilen düşelgäniň aýrylan dizaýny sizi ýelden we ýagyşdan gorap biler, syýahatyňyzy has amatly edip biler.Gowy poslama garşylygy bolan ýokary güýçli PVC örtükli tarpulin sizi ultramelewşe we ýagyşdan gorap biler.970 * 740 * 75mm goş goş tekjesi, 100 kg uly göwrümli ýolagçy meýdançasy üçin has giň ýer üçin enjamlaşdyrylandyr, ýolagçy syýahat edende has rahat duýulýar.Ulanmak ...
 • T2

  Huaihai Global ýük tigir 【T2】

  Uly reňkli ekranly LED gural ekrany sürüjä ulag serişdesini almagy aňsatlaşdyrýar we has moda manysyna eýe.Tizlik we aralyk datçigi, tizligi we aralygy has takyk ýazyp we hasaplap bilýän Hall magnit hasaplaýyş datçiginiň täze görnüşi bilen täzelendi.Brightokary ýagtylykly LED linzaly faralar, takmynan 50 metr uzaklykda yşyklandyryp bilýän, gijelerine aýdyň sürüş görüşini we has ygtybarly münmegi üpjün edýän uly göwrümli yşyklandyryş gurşawyny üpjün edýär....
 • XLH-8

  Huaihai motosiklleri 【XLH-8】

  Mehaniki görkeziji dolandyryş paneli Kruiz ýel deflektoryny görmek üçin münmegi has gyzykly we münýän maglumatlary has düşnükli edýär Düzülen dizaýn Howa akymyny bölmek Ajaýyp görnüş Öň ammar bölümi köp wezipeli howpsuzlyk gulpy Tutuş paneli dolandyrmak aňsat we üçbirlik magnit ogurlyga garşy gulp bilen enjamlaşdyrylan, amatly we ygtybarly Öňki ammar bölümi köp sanly boş ýerler bilen bezelendir Faralar -okary ýagtylyk goşa faralar dizaýny Çyralar ýagty ...
 • H21

  Elektrik daşaýjy tigir Huaihai 【H21】

  Bir bölek polat üçek, günüň ýanmagyndan we ýagyşdan goraýar;Süpürgiç, ýagyş möwsüminde anyk gözýetim berýär.Dayagyş günleri hem peýdaly we gyzykly bolup biler.Içindäki görkezijilerli öň kebelek tagtasy bu pudakda iň owadan dizaýn.Lowokary pes göteriji enjamlar has ýokary ýük göterijiligi we derejesi üçin ýokary güýç getirýär.Gidrawlik goldaw taýagy hyzmatyňyzy has aňsat we aňsatlaşdyrýar.Baýdak wersiýasy öň ellik gutusy, tor saklaýjy we c ...