Çelgisi

1976

1976-njy ýylda Xuzhou Liangshankou Awtoulag Zawody bilen öňki kompaniýa hökmünde dörediň, Huaihai Holding Group bu ugurda iň ökde kiçi awtoulag öndürýän kompaniýadyr

1987

“Huaihai” markasynyň bellige alynmagy Hytaýyň kiçi awtoulag senagatynyň ösüş taryhyna şaýat boldy

1996

Jiangsu welaýatynyň Huaihai Holding toparynyň döredilmegi

2003

Şahamçanyň düýbi, Jiangsu Zongshen kompaniýasy.Senagat gudraty hökmünde gymmaty we önümi boýunça 100% ösüş gazanmak üçin 15.1 million ýewro köp ugurly maýa goýumlary bilen

2005

Jiangsu Zongshen 2-nji gurluşyk, motosiklleriň ýyllyk 30,0000 önümçilik kuwwatyny gazanmak we bu pudakda iň ýokary derejeli kompaniýa güýjüni döretmek üçin toparyň 30,3 million ýewro maýa goýumlary bilen goldanyldy

2006

Satuw mukdary içerki bazarda birinji orunda durýar, Jiangsu Zongshen kompaniýasy Hytaýda iň uly motosikl öndürijisi boldy.

2008-nji ýyl

Jiangsu Zongşeniň 3-nji gurluşyna 83,41 million ýewro maýa goýum bilen, million toplumyň kuwwatyny we 1-nji kompaniýany gazanmak üçin ses fondy guruldy.

2009-njy ýyl

Milli derejeli topar kompaniýasy hökmünde hasaba alnan “Huaihai” bu pudakda öňdebaryjy we standart boldy.

2010-njy ýyl

140000 inedördül metr meýdany eýeleýän Jiangsu Zongshen 4-nji gurluşyk we tehnologiýa binasyna 15.1 million ýewro maýa goýum bilen bu pudak bu pudagyň iň ýokary basgançagynda ýene bir möhüm sepgit gazandy.

2011-nji ýyl

“Jiangsu Zongshen” elektron we mehaniki kompaniýasy, “Huaihai Holding Group” bilen “Zongshen Group” -yň arasyndaky strategiki hyzmatdaşlygyň çäginde döredildi

2014

EV pudagynda başga bir öňdebaryjy kompaniýa gurmak üçin Jiangsu Huaihai täze energiýa ulag kompaniýasyny döretmek üçin 7.583 million dollar maýa goýuldy.

“Tianjin Zongshen” kompaniýasy, Huaibei bazaryndaky möhüm strategiki meýilnamany ýerine ýetirmek üçin 7.583 million ýewro bilen döredildi we bu ugurda iň uly kiçi awtoulag öndürmek bazasyny emele getirdi.

2015

“Huaihai Holding Group” bilen “Zongshen Group” -yň arasynda başga bir möhüm strategiki hyzmatdaşlyk bilen, Çongçing Zongshen Awtoulag Kompaniýasyny döretmek we bu ugurda kiçi awtoulag öndürmek pudagynda öňdebaryjy orny eýelemek üçin günorta-günbatar içerki bazarda esasy ýerleşişini amala aşyrmak.

Huaihai Holding Topary, öňki deňiz 4813 enjamlar kompaniýasyny satyn almak üçin ummasyz köp maýa goýup, kompaniýanyň esasy komponentleri işiniň başlangyjy bolan milli derejeli önümçilik giganty Huaihai Mechanic & Electronic Technology Co., Ltd-ni döretdi.

2016

Halkara Ösüş Hyzmatdaşlygy, bu toparyň işiniň ösüşi we ösüşi üçin berk binýady döretmek üçin daşary ýurt bazaryndaky ulgamy durnuklaşdyrmak, gyzgyn satuw önümlerini bütin dünýä ýaýratmak üçin milli “Bir guşak we ýol” strategiýasy bilen döredildi.

2017

“Hongan New Energy Auto Co., Ltd” -ni, ykdysady ulagdan lýuks ulaglara çenli işewürlik derejesini ýokarlandyryp, kompaniýanyň işiniň çalt we sagdyn bolmagyny ýokarlandyrmak üçin 45 million dollar maýa goýuldy.

2018

2018-nji ýylda ýyllyk eksport mukdary 70% ýokarlandy we dünýä ilatynyň 70% -den gowragyna hyzmat edip, bu pudakda birinji ýerde durýar.

2019

2019-njy ýylda Huaihai Holding Group "Qualityokary hilli, litiýizasiýa, globallaşma" ösüş strategiýasyny döretdi we durmuşa geçirdi. Eksport edilen önümler yzygiderli 3 ýyl pudakda 1-nji ýerde durýar.2019-njy ýylda “Huaihai Holding Group” -yň globallaşma strategiýasy berk ädim ätdi.

2020

2020-nji ýyl adatdan daşary ýyl bolar.Birden Covid-19 pandemiýasy harytlaryň import we eksport akymyny haýalladýar we global üpjünçilik zynjyrynyň dolanyşygyny bökdeýär;Daşary ýurt maýa goýumlary düýpli täsir etdi we halkara söwda nagşy düýpli özgerişleri başdan geçirýär. Toparyň ösüş strategiýasynyň we ýolbaşçy toparynyň ýolbaşçylygynda Huaihai International kompaniýasynyň ähli işgärleri kynçylyklary ýeňip geçmek we batyrgaýlyk bilen öňe gitmek üçin bilelikde işlediler.Kompaniýanyň işi täze rekord derejä ýetdi we Huaihai International-yň daşary ýurt syýahaty barada baý bölüm ýazdy.