Önümler barada bilim

 • Elektrik skuter

  Iň oňat elektrik skuterlerinden birine eýe bolmak, zarýad alýandygyna we haýsydyr bir ýol bilen gurşalanmazlygyna umyt edip, köçede guş ýa-da hek ýa-da başga bir kärende skuterini tapmakdan gorkmaly däl diýmekdir.Mundan başga-da, öz saýlanlaryňyzy satyn almak kararyna geleniňizde has köp dürli ...
  Koprak oka
 • Roadoldan çykýan elektrik skuterleri satyn almaga mynasypmy?

  Öýüňiziň içine girip, içgysgynç bolýarsyňyzmy?Öz-özüňi izolýasiýa etmek diňe ýalňyzlyk we depressiýa ýaly has negatiw netijelere getirer, näme üçin beýleki adamlardan daşlaşyp bilseň, öýüňde galmaly?Bu pandemiýa ýakyn wagtda gutarmaz, eger içerde galmagy dowam etdirseňiz, ähtimal ...
  Koprak oka
 • Elektrik skuterleriniň iň soňky synlary

  Elektrik skuterleriniň iň soňky synlary

  Elektrikli skuterleriň şu günler meşhur bolmagynyň köp sebäbi bar.Diňe has çalt we münmäge synanyşmak bilen çäklenmän, elektrik tigirleri bilen deňeşdirilende götermek hem aňsat.Elektrik skuterleriniň köp görnüşi bar.Iki tigirden, üç tigirden, ...
  Koprak oka
 • Elektrik skuterini satyn almalymy?

  Elektrikli skuter satyn almalymy?Sen etmeli!Elektrikli skuterler, iş ýa-da lezzet almak üçin zerur bolsa-da, töwerekde aňsatlyk bilen aýlanmagyň ajaýyp usulydyr.Bu maşynlardan birini satyn almagy göz öňünde tutýan bolsaňyz, azajyk gözleg geçirjekdigiňize göz ýetirersiňiz we ...
  Koprak oka
 • Elektrik welosipedleriniň taryhy

  Elektrik welosipedleriniň taryhy

  1.1950, 1960, 1980: Hytaý uçýan kepderiler Welosipedleriň taryhynda uçýan kepderiniň oýlap tapyşy gyzykly düwün.Şol döwürde daşary ýurtlarda gezelenç welosipedlerine meňzeýän hem bolsa, garaşylmadyk ýagdaýda Hytaýda meşhur boldy we ... tarapyndan tassyklanan ýeke-täk ulag serişdesi ...
  Koprak oka
 • “Electirc Kick Scooter” -iň bölekleri näme

  “Electirc Kick Scooter” -iň bölekleri näme

  Elektrik urmak skuterleri diňe çagalar we ýetginjekler üçin däl, eýsem ulular üçinem has meşhur transport usulyna öwrülýär.Mekdebe, işe ýa-da diňe şäherde gezelenç etseňizem, skuteriňiziň dogry saklanmagy, ýagly we arassa bolmagy möhümdir.Käwagt s ...
  Koprak oka
 • Elektron welosiped bölekleriňiziň ömrüni uzaldyň

  Elektron welosiped bölekleriňiziň ömrüni uzaldyň

  Haçan we nirä münýändigiňizi saýlaň amatsyz howada münmezlik sürüjiňiziň, tormozlaryňyzyň, tekerleriňiziň we podşipnikleriň ömrüni ep-esli ýokarlandyrar.Elbetde, käwagt gutulgysyz bolup biler, ýöne çygly, palçykly ýa-da örtülen çygly ýollara münmezligi saýlap alsaňyz, welosipediňiz sag bolsun aýdýar.Eger bu ...
  Koprak oka
 • Kick skuter näme üçin ulanylýar

  Kick skuter näme üçin ulanylýar

  Tigirli skuterler, welosipedler, tigir tagtalary we konkide typmak ýaly beýleki hereketli ulaglar ýaly, diňe bir şäher ilaty üçin däl, eýsem amatly ulag we dynç günleri dynç almak isleýän adamlar üçinem barha meşhurlyk gazandy.Bu münýän enjamlar 1920-nji ýyllarda bolupdy ...
  Koprak oka
 • Iň oňat 6 elektrik skuter

  Iň oňat 6 elektrik skuter

  168 sagatdan gowrak wagt sarp etdik we 231-den gowrak modeliň meýdanyndan saýlanan iň oňat arzan elektrik skuterlerinden 16-syny synap 573 kilometre çykdyk.48 tormoz synagyndan, 48 depe dyrmaşmasyndan, 48 tizlenme synagyndan we aralyk synag aýlawyndan 16 uzak öýden soň, 6 sany skuter tapdyk, 500 dollardan aşakda ...
  Koprak oka
 • Tigiriňizi nädip ölçemeli: Ölçegiňizi tapmak üçin çalt gollanma

  Tigiriňizi nädip ölçemeli: Ölçegiňizi tapmak üçin çalt gollanma

  Täze welosiped saýlanyňyzda, tigir sürüşi, şübhesiz, iň möhüm meseledir.Tigir gaty kiçi bolsa, özüňizi oňaýsyz duýarsyňyz we uzap bilmersiňiz.Örän uly bolsa, hatda tutawaçlara ýetmek hem kyn bolup biler.Tigir sürmek sagdyn sport bolsa-da, ma ...
  Koprak oka
 • Dünýä bilen täsirleşmek üçin täze gural - elektrik tigirleri

  Dünýä bilen täsirleşmek üçin täze gural - elektrik tigirleri

  Ilkinji tigir satyn alanyňyzda özüňizi nähili duýandygyňyzy ýadyňyzdamy?Ine, garaşýan we arzuw eden täze welosipediňiz.Öz-özünden öňe uçýan ýaly.Her herekete we manipulýasiýa reaksiýasyny duýup bilersiňiz.Siz ony enjamlaşdyryp, gowulaşmagyna tomaşa edýärsiňiz.Wheadyňyzda saklaň ...
  Koprak oka
 • Elektrik welosipedine baha bermek

  Elektrik welosipedine baha bermek

  Elektrik kömegi bilen welosipedler daşary ýurtlarda durnukly bazara eýedir we meşhurlygy ýokary depginde dowam edýär.Bu eýýäm ýangyn fakt.Elektrik kömegi bilen öndürilýän welosipedleriň dizaýny, gülläp ösmek tendensiýasyny görkezýän adaty welosipedleriň agramy we tizligi üýtgetmekdäki çäklendirmelerinden dynýar, ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6