Täze önüm çykarylyşy

 • Huaihai ýük tigir 【Q7C】

  Huaihai ýük tigir 【Q7C】

  Brightokary ýagtylykly faralar, takmynan 50 metr uzaklykda yşyklandyryp bilýän lighting gijelerine aýdyň sürüş görüşini we has ygtybarly münmegi üpjün edýän dürli gurşaw gurşawyny üpjün edýär.Birleşdirilen φ43 bahar amortizatory, tutuş ulagyň amortizator täsirini ep-esli gowulandyrýar we ...
  Koprak oka
 • Huaihai Moto Taksi 【Q2N】

  Huaihai Moto Taksi 【Q2N】

  “Hawkeye” stili bilen enjamlaşdyrylan öň gapagyň ajaýyp görnüşi.Çydamly PVX örtükli tarpul bilen düşelgäniň aýrylan dizaýny sizi ýelden we ýagyşdan gorap biler, syýahatyňyzy has amatly edip biler.Gowy poslama garşylygy bolan ýokary güýçli PVC örtükli tarpaulin sizi gorap biler ...
  Koprak oka
 • Huaihai Global ýük tigir 【T2】

  Huaihai Global ýük tigir 【T2】

  Uly reňkli ekranly LED gural ekrany sürüjä ulag serişdesini almagy aňsatlaşdyrýar we has moda manysyna eýe.Tizlik we aralyk datçigi, tizligi we aralygy has köp ýazyp we hasaplap bilýän Hall magnit hasaplaýyş datçiginiň täze görnüşi bilen täzelendi ...
  Koprak oka
 • Huaihai motosiklleri 【XLH-8】

  Huaihai motosiklleri 【XLH-8】

  Mehaniki görkeziji dolandyryş paneli, münmegi has gyzykly we gezelenç maglumatlaryny has aýdyňlaşdyrýar, Kruiz ýel deflektoryny tertipli tertipleşdirilen dizaýn Howa akymyny bölmek Ajaýyp görnüş Öňdäki ammar bölümi köp wezipeli howpsuzlyk gulpy Tutuş paneli dolandyrmak aňsat we enjamlaşdyrylan akyl ...
  Koprak oka
 • Elektrik daşaýjy tigir Huaihai 【H21】

  Elektrik daşaýjy tigir Huaihai 【H21】

  Bir bölek polat üçek, günüň ýanmagyndan we ýagyşdan goraýar;Süpürgiç, ýagyş möwsüminde anyk gözýetim berýär.Dayagyş günleri hem peýdaly we gyzykly bolup biler.Içindäki görkezijilerli öň kebelek tagtasy bu pudakda iň owadan dizaýn.Lowokary pes güýçlendiriji gea ...
  Koprak oka
 • Huaihai Elektrik Skuter 【LMQH】

  Huaihai Elektrik Skuter 【LMQH】

  Ulag LED energiýa tygşytlaýjy lampa kombinasiýasy. Energiýa sarp edilişini 50%, ýagtylygy 30% ýokarlandyrdy.Starsyldyzlar uzak gijeden haýallyk bilen romantik.Pleönekeý gural, diňe tizligi we hereketlendiriş ýagdaýyny, LCD reňkli suwuk kristalyny görkezýär. Ekrany ýiti ...
  Koprak oka
 • Huaihai Global-yň daşary ýurtlarda lokallaşdyrylan web sahypasy birin-birin Peru web sahypasy açyldy

  Huaihai Global-yň daşary ýurtlarda lokallaşdyrylan web sahypasy birin-birin Peru web sahypasy açyldy

  Recentlyakynda, Huaihai Global Peru bazarynyň lokalizasiýa web sahypasy açyldy, bu daşary ýurtly ulanyjylara marka, önüm, kanal we beýleki maglumat görkeziş we talap funksiýalary bilen içgin we aýdyň üpjün edýär, bu diňe Huaihai üçin sistema ýetmek üçin möhüm pozisiýa bermeýär ...
  Koprak oka
 • Huaihai Elektrik Skuter 【MINE】

  Huaihai Elektrik Skuter 【MINE】

  “LED” aýratynlygy umumy ýagtylyga garanyňda 30% energiýa tygşytlap biler.Ajaýyp LED yşyklandyrylyşy umumy yşykdan 50% ýokarydyr.Gije has ygtybarly sürmek.Öýe barýan syýahaty ýagtylandyryň Highokary takyklykly uly ekranly LCD gural, tizligi, güýji, aralygy we beýleki maglumatlary hakyky wagtda görkezmek ...
  Koprak oka
 • Huaihai Elektrik Skuter es Vesper】

  Huaihai Elektrik Skuter es Vesper】

  Geometrik 12 sany ýokary ýagtylykly faralar, U görnüşli gündiz işleýän yşyklar bilen enjamlaşdyrylan LED material, şöhlelenme meýdany 20% ýokarlanýar, uly ýagtylyk burç, gijeki syýahat üçin güýçli yşyk, ulag howpsuzlygyny üpjün edýär!Sim sim tormozlap bilýän CBS ulgamy bilen 220mm goşa disk tormozy ...
  Koprak oka
 • RCEP ýene bir tagalla edýär, Huaihai global Taýlanda birnäçe kategoriýany eksport edýär!

  RCEP ýene bir tagalla edýär, Huaihai global Taýlanda birnäçe kategoriýany eksport edýär!

  Aziýa-Pacificuwaş umman sebitinde möhüm “guşak we ýol” ýurt hökmünde Taýland Huaihai global-nyň Günorta-Gündogar Aziýa bazaryna çuňňur aralaşmagynyň merkezi düwünidir.Sebitleýin toplumlaýyn ykdysady hyzmatdaşlygyň (RCEP) resmi taýdan güýje girmegi bilen Huaihai global tutgaý ...
  Koprak oka