Senagat habarlary

 • Huaihai-iň Q2-iň täze Marvel blokbasteri Gara dulda peýda bolandygyny bilýärdiňizmi?

  Huaihai-iň Q2-iň täze Marvel blokbasteri Gara dulda peýda bolandygyny bilýärdiňizmi?

  Q2, kenarýakasyndaky Tangier şäherinde, Marokkoda goýlan sahnada peýda bolýar.Huaihai önümleri dünýäniň 103 ýurduna we sebitine eksport edildi we adamlaryň gündelik durmuşyna we ýerli möhüm şäher nyşanyna çuňňur ornaşdy.#blackwidow #superhero https: //k8368.quanq ...
  Koprak oka
 • Huaihai-iň elektrik tigirleri bilen has köp üstünlik gazanyň

  Huaihai-iň elektrik tigirleri bilen has köp üstünlik gazanyň

  # HuaihaiGlobal-yň täze # litiý akkumulýator ýolagçy welosipedinde aşakdaky ýaly peýdalar bar: √ Akylly torlaýyn ulag tehnologiýalary 8 8 adam üçin iki hatar ýolagçy ulagy √ Deňeşdirilen uzak kuwwatly platforma hyzmat ömri low Pes wibrasiýa we ses bilen gowy ulag rahatlygy √ -okary hilli güýç platformasy .. .
  Koprak oka
 • Huaihai global şäher talaplaryna laýyk gelýär

  Huaihai global şäher talaplaryna laýyk gelýär

  # HuaihaiGlobal-yň täze # litiý batareýasynyň ýolagçysy # tigir, geljekde global tendensiýalara laýyk gelýän gyzykly sürüş tejribesi bilen emissiýa garşy hereketlendirijini hödürleýän ýokary netijeli uzak möhletli batareýany özünde jemleýär!Şu güýzde işe girizenimizde ýokary tizlikli litiý batareýasynyň ýolagçy tigirini tapyň!...
  Koprak oka
 • Geljekde nol zyňyndylary bilen güýç

  Geljekde nol zyňyndylary bilen güýç

  Bu güýzde #HuaihaiGlobal täze önümimizi çykarar, ýokary tizlikli litiý batareýasy üç tigirli #passengervehicle, ZERO guýruk turbasynyň zyňyndylary adaty ýangyç ulaglaryndan has ýaşyl, arassa we daşky gurşaw üçin has gowy bolar.Çykdajylary tygşytlaň we ...
  Koprak oka
 • Huaihai Super topary, Taýýar

  Huaihai Super topary, Taýýar

  https://www.huaihaiglobal.com/uploads/Huaihai-super-team.mpeg4_.aac_1.mp4 Dünýäniň şatlanmagyna sebäp bermek, Huaihai Super topary, Taýýar doglan!
  Koprak oka
 • Huaihai Global sizi 129-njy Kanton ýarmarkasyna onlaýn gatnaşmaga çagyrýar

  Huaihai Global sizi 129-njy Kanton ýarmarkasyna onlaýn gatnaşmaga çagyrýar

  Global pandemiýa ýagdaýy çylşyrymly bolansoň, 129-njy kanton 15-nji aprelden 24-nji aprel aralygynda güýz kanton ýarmarkasynyň nusgasyna laýyklykda 10 günüň dowamynda geçiriler.Huaihai, uly çäräni bellemek üçin ýene-de onlaýn duşuşar.Global mini ulaglar modeli kärhanasy hökmünde Huaihai Holding ...
  Koprak oka
 • “Sýuzhou-Şanhaý” intermodal logistika goldaw ulgamy

  “Sýuzhou-Şanhaý” intermodal logistika goldaw ulgamy

  2020-nji ýylda Huaihai Global, işjeň goldaýan Deňiz-Demir Aralyk Aragatnaşyk Taslamasyna “Sýuzhou-Şanhaý” intermodal logistika goldaw ulgamyny goşmaga gatnaşdy.Bu goşundy, sargytlaryň 100% -iniň global epidemiýa, kontta garşy wagtynda ...
  Koprak oka
 • Huaihai Holding topary, 2020 ŞHG (XUZHOU) sebitleýin hyzmatdaşlyk we alyş-çalyş konferensiýasyna gatnaşdy

  Huaihai Holding topary, 2020 ŞHG (XUZHOU) sebitleýin hyzmatdaşlyk we alyş-çalyş konferensiýasyna gatnaşdy

  Şanhaý hyzmatdaşlygy guramasy (XUZHOU) sebitleýin hyzmatdaşlyk we alyş-çalyş konferensiýasy 2020-nji ýylyň 26-18-nji ýanwary aralygynda Suzzhououda geçirildi. Hytaý, ŞHG, ASEAN we 28 ýurduň ilçihanalaryndan we konsullyklaryndan hökümet we telekeçiler tarapyndan 200-den gowrak wekil bar. Guşak ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň ajaýyp işewürlik modelini dünýä tanatmak we kiçi awtoulag pudagyny daşary ýurtlara “toparlaýyn” alyp barmak.

  Hytaýyň ajaýyp işewürlik modelini dünýä tanatmak we kiçi awtoulag pudagyny daşary ýurtlara “toparlaýyn” alyp barmak.

  25-nji noýabrda Pekiniň halkara myhmanhana konferensiýa merkezinde 12-nji Hytaý daşary ýurt maýa goýum ýarmarkasy (“Daşary söwda ýarmarkasy” diýlip atlandyrylýar) uly dabara bilen geçirildi.Milli ösüş we özgertmeler komissiýasynyň baş sekretarynyň orunbasary Gao Gao bilen birlikde 800-den gowrak adam ...
  Koprak oka
 • RCEP: Global ykdysadyýeti we syýasaty emele getirjek täze söwda şertnamasy - Brukings instituty

  RCEP: Global ykdysadyýeti we syýasaty emele getirjek täze söwda şertnamasy - Brukings instituty

  2020-nji ýylyň 15-nji noýabrynda 15 ýurt - Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlarynyň birleşiginiň (ASEAN) agzalary we bäş sebit hyzmatdaşlary - sebitdäki hemmetaraplaýyn ykdysady hyzmatdaşlyga (RCEP) gol çekdiler, bu taryhdaky iň uly erkin söwda şertnamasydyr.RCEP we hemmetaraplaýyn we progressiw ylalaşyk ...
  Koprak oka
 • Huaihai Global, 128-nji Kanton ýarmarkasyna onlaýn gatnaşmaga çagyrýar

  Huaihai Global, 128-nji Kanton ýarmarkasyna onlaýn gatnaşmaga çagyrýar

  Global pandemiýa ýagdaýy çylşyrymly bolansoň, 128-nji kanton 15-nji oktýabrdan 24-nji oktýabr aralygynda Bahar kanton ýarmarkasynyň nusgasyna laýyklykda 10 günüň dowamynda geçiriler.Huaihai, uly çäräni bellemek üçin ýene-de onlaýn duşuşar.Kanton ýarmarkasynyň 50 ýyllyk taryhy bar we giňişleýin ...
  Koprak oka
 • Näçe gowy hyzmatdaşlyk gursak, şonça-da dowam ederis

  Näçe gowy hyzmatdaşlyk gursak, şonça-da dowam ederis

  Hytaý iki we üç tigirli motosikller üçin esasy ulag öndürýär.Doly däl statistika görä, Hytaýda 1000-den gowrak kiçi awtoulag öndürijisi bar, her ýylda 20 milliondan gowrak kiçi awtoulag öndürilýär, on müňlerçe esasy bölek öndüriji hem bar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2