Aýrylyp bilinýän litiý batareýasy bilen EEC elektrik skuter MINE

Gysga düşündiriş:

Definitionokary kesgitli doly LCD gural paneli we köp funksiýaly öwrüm paneli senagat tehnologiýasyny öz içine alýar.Ergonomiki gezelenç dizaýny syýahaty indi ýadamaýar we uzyn pedallar aýaklary uzadyp biler.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

5 Önümleriň beýany

Bu ýoluň kanuny elektrik motosiklleriniň ady DB (Si YUE).Edil ady ýaly, daşky görnüşi hem gaty üýtgeşik.Öňki matrisa faralar, has düşnükli yşyklandyryş. Ulag uly oturgyç bilen üpjün edilýär, saklanylýan ýer adaty awtoulaglaryňkydan takmynan üç esse uludyr. Öňki 12 dýuým arka 12 dýuým tekerleri has amatly münmek tejribesini üpjün edýär.Bu motosikl özboluşly görnüşi bilen häsiýetlendirilýär.Has çalt tizlik tejribesini isleseňiz, ony saýlamaly bolmagyňyz mümkin.

Elektrikli moped köçe kanuny ýaşlar arasynda, esasanam awtoulag satyn almak üçin alternatiw hökmünde syýahat etmegiň täze ýollaryny gözleýän müňýyllyklaryň arasynda meşhur boldy.Uly köçe kanuny bolan ulular üçin elektrik mopediniň özüne çekmeginiň bir bölegi, olaryň käbiri ygtyýarnamasyz we hasaba alynmazdan dolandyrylyp bilinjek ulag hökmünde mahabatlandyrylmagydyr.Thisöne bu olaryň ýolda gadagan edilendigini aňladýarmy?“Köçede kanuny” diýlip ýazylan köçe kanuny moped hakda näme?Motosikller, mopedler, mini moto ýa-da başga bir zat diýip klassifikasiýa edilýärmi?

Elektrikli moped sürmek üçin Ygtyýarnama gerekmi?
Bu elektrik motosikli köp ştatda kanuny.Çalt syýahat etmeli ýolagçylar üçin elektrik mopedleri iň esasy saýlawdyr.Käbir ştatlar elektrikli moped sürmek üçin motosikl ygtyýarnamasyny talap edýärler.Jikme-jiklikler üçin ýerli kanunlara ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Iň gowy elektrik moped näme?
Ilkinji göreniňde bu elektrik awtoulagyna aşyk bolmazlyk kyn.Olar köçede kanuny we has ekologiýa taýdan arassa litiý-ion batareýa ulgamlarynyň peýda bolmagy bilen bu elektrik motosiklleri has ýeňilleşdi we has çalt zarýad aldy.

Roadolda ulanmak üçin amatly e-motosikl, gidýän ýolundaky ulag görnüşini yzarlamak üçin ýeterlik derejede güýçli we güýçli bolmaly.Legalolda kanuny taýdan ýerleşýän şäher e welosipedleri sag tekerler, asma ulgamlar we ýol dolandyryş ulgamlary, şeýle hem yzky aýnalar, yşyklar, öwrüm signallary we şahlar ýaly käbir howpsuzlyk enjamlary bilen üpjün edilmelidir (talaplar ştata baglylykda üýtgäp biler) )

Umumy ululygy 1830 * 710 * 1095 mm
Elektrik hereketlendirijisi 72V2000W Hub elektrik hereketlendirijisi
Dolandyryjy 72V 55A
F / R tekerleri 120 / 70-12 Tüweleýsiz
Öňki Rim Alýumin garyndysy
Tormoz ulgamy Disk / disk
Öň Absorber 30 mm gidrawlik sorujy
Yzky Absorber 30 mm gidrawlik sorujy
Baş çyra LED çyra
Ekran Sanly reňkli LCD
Tizlik 60Km / sag
Batareýa 72V30AH Lityum batareýasy
Milleage 80-90 km
Beýleki konfigurasiýa Bir düwmejik bejermek, awtoulag duralgasy, 3 tizlik
Adingüklenýän mukdar SKD75 / 40′HQ

喜悦 详情 页

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1-nji sorag: Köpçülikleýin önümçilikden öň nusga alyp bilerinmi?
  A : Hawa Mun Germaniýanyň Munster şäherinde nusga paýymyz bar, ilki bilen nusga sargyt edip bilersiňiz.Mysal bahasynyň köpçülikleýin önümçilik bahalaryndan tapawutlydygyny ýadyňyzdan çykarmaňQ2: Daşary ýurtda hyzmat merkeziňiz barmy?
  J: Hawa, Europeewropada hyzmat merkezlerimiz bar we tutuş Europeewropany öz içine alýan jaň merkezini, tehniki hyzmaty, ätiýaçlyk şaýlaryny, logistika we ammar hyzmatlaryny hödürleýäris, gapy ulaglaryna goldaw, gaýdyp geliş prosesi we ş.m.Q3: OEM ýa-da ODM kabul edýärsiňizmi?
  A : Hawa, belli bir ýylda satyn alnan mukdarda OEM-i kabul ederdik.Häzirki wagtda sargytlaryň iň pes mukdary ýylda 10 000 bolýar. Q4 own Öz nyşanymy goşup bilerinmi ýa-da öz reňklerimi saýlap bilerinmi?
  A : Hawa edip bilersiňiz.Emma logotipi we reňkleri üýtgetmek üçin MOQ sargyt ýa-da anyk pikir alyşmak üçin 1000 bölek.

  5-nji sorag: Sizde e-welosiped, e motosikl barmy?
  J: Hawa, bizde e-welosiped we e motosikl bar, ýöne häzirki wagtda aşak düşýän goldawy edip bilmeris.

  Q6 payment Töleg möhleti näme?
  A ample Mysal üçin sargyt üçin 100 100 TT öňünden.
  Köpçülikleýin önümçilik sargytlary üçin TT, L / C, DD, DP, Söwda kepilligi töleglerini kabul edýäris. Q7 delivery Siziň eltiş wagtyňyz näçe?
  A ample Mysal üçin sargyt üçin prepare taýýarlamak we ibermek üçin 2 hepde gerek, Europeewropadaky ýa-da ABŞ-daky ammarymyzdan ofisiňiziň ýerleşýän ýerine baglydyr.
  Köpçülikleýin önümçilik sargytlary üçin 45-60 gün önümçilik we ýük daşamak wagty deňiz ýüklerine baglyQ8: Haýsy şahadatnamaňyz bar?
  J: Bizde CE, TUV, KBA, FCC, MD, LDV, RoHS, WEEE we ş.m. bar. Şeýle hem önümlere degişli islendik şahadatnamany berip bileris.Q9: Zawodyňyz hil gözegçiligini nähili ýerine ýetirýär?
  J: Önümçiligiň başyndan bäri hil gözegçilik barlagyna başlarys.Tutuş prosesiň dowamynda dowam ederdik
  IQC, OQC, FQC, QC, PQC we ş.m.

  10-njy sorag sales .Satyşdan soňky hyzmatyňyz nähili?
  J: Önümimiziň ähli kepilligi 1 ýyl, agentler üçin bolsa ätiýaçlyk şaýlaryny ibereris we bilelikde abatlamaga kömek etmek üçin tehniki wideo bereris.Eger batareýanyň sebäbi bolsa ýa-da zeper ýeten bolsa, zawodyň abatlanylmagyny kabul edip bileris.

  11-nji sorag: Zawodyňyz nirede?Zawodyňyza nädip baryp bilerin?
  J: Biz topar kompaniýasy, senagat çeşmelerinden we üpjünçilik zynjyryndan doly peýdalanýandygymyz sebäpli dürli şäherde öndürilen dürli önümler, häzirki wagtda Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Tianjin we ş.m. 6-dan gowrak elektrik skuteriniň bazasy bar. saparlary guramak üçin biziň bilen habarlaşyň.

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň